Formulare Formulare utile si necesare in activitatea economica si financiar-contabila

 

Decizie internă referitoare la alocarea şi gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate
     media: 2.00 din 2 voturi

Antet

Decizia nr............ din

Subsemnatul........................... (persoana care răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii), in calitate de ................................ al SC.................................., decid urmatoarele:

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2008 d-nul/d-nii (dupa caz)................................. are atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate, in conformitate cu cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2226 / 2006

.

Nume si Prenume,

Semnatura

(Persoana care răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii)

...
Citeste mai departe


Procedura proprie de stabilire şi/sau alocare de numere a facturilor
     media: 3.00 din 2 voturi

Antet

Procedura nr. ................. din ........................

privind regimul intern de numerotare a facturilor exercitiului financiar 2008

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2008, numerotarea interna a facturilor se face incepand cu nr. ............................. seria ...........................

Prima cifra reprezinta (punctul de lucru, sucursala etc.) urmatoarea cifra gestiunea iar celelalte cifre reprezinta numarul acesteia.

Semnatura,

(Persoana care răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii)

...
Citeste mai departe


Cerere de preschimbare
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere de preschimbare


Declaratie fondator
     media: 0.00 din 0 voturi

Declaratie fondator / persoana imputernicita / cenzor


Specimen de semnaturi
     media: 4.00 din 1 vot

Specimen de semnaturi


Cerere comanda eliberare informatii
     media: 5.00 din 1 vot

Cerere-comanda eliberare informatii


Cerere de depunere situatii financiare
     media: 3.50 din 2 voturi

Cerere de depunere situatii financiare


Cerere eliberare duplicat
     media: 5.00 din 1 vot

Cerere eliberare duplicat


Cerere de indreptare erori materiale
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere de indreptare erori materiale


Cerere comanda eliberare acte
     media: 5.00 din 1 vot

Cerere-comanda eliberare acte


Cerere de depunere si sau mentionare acte
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere de depunere si/sau mentionare acte


Cerere de radiere
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere de radiere


Cerere verificare disponibilitate si sau rezervare emblema
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere verificare disponibilitate si/sau rezervare emblema persoane juridice


Cerere verificare disponibilitate si sau rezervare firma
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere verificare disponibilitate si/sau rezervare firma persoane juridice


Cerere actualizare obiect de activitate
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev 2


Declaratie pe propria raspundere 3
     media: 0.00 din 0 voturi

Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art 15 alin (2) din Legea nr 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind modificarea declaratiei (situatia in care sunt modificari fata de declaratia tip anterioara)


Declaratie pe propria raspundere persoane fizice 2
     media: 0.00 din 0 voturi

Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art 15 alin (1) lit b) din Legea nr 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare (situatia in care sunt indeplinite conditiile de functionare)


Inregistrare fiscala persoane fizice
     media: 0.00 din 0 voturi

Anexa 1 - inregistrare fiscala


Declaratie pe propria raspundere persoane fizice 1
     media: 0.00 din 0 voturi

Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art 15 alin (1) lit a) din Legea nr 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare (situatia in care nu se desfasoara activitatile din actul constitutiv)


Cerere inregistrare persoane fizice
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere de inregistrare - persoane fizice


Declaratie pe propria raspundere atunci cand apar modificari
     media: 0.00 din 0 voturi

Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art 15 alin (2) din Legea nr 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind modificarea declaratiei (situatia in care sunt modificari fata de declaratia tip anterioara)


Declaratie pe propria raspundere in cazul in care nu se desfasoara activitate
     media: 0.00 din 0 voturi

Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art 15 alin (1) lit a) din Legea nr 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare (situatia in care nu se desfasoara activitatile din actul constitutiv)


Declaratie pe propria raspundere in cazul in care se desfasoara activitate
     media: 0.00 din 0 voturi

Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art 15 alin (1) lit b) din Legea nr 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare (situatia in care sunt indeplinite conditiile de functionare)


Cerere de servicii
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere de servicii


Anexa cerere servicii asistenta
     media: 0.00 din 0 voturi

Anexa cerere servicii asistenta


Anexa la documentele ce se publica in Monitorul Oficial
     media: 0.00 din 0 voturi

Anexa la documentele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (numararea caracterelor)


Aviz/Accept asociatie de proprietari
     media: 0.00 din 0 voturi

Aviz / Accept asociatie de proprietari / locatari (L 230/2007)


Cerere inregistrare numire lichidator 1
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere de inregistrare - numire lichidator (L 359/2004)


Cerere inregistrare numire lichidator 2
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere de inregistrare - numire lichidator (L 31/1990)


Formular pentru investitie straina
     media: 0.00 din 0 voturi

Anexa nr 2 - investitie straina


Formular inregistrare fiscala
     media: 0.00 din 0 voturi

Anexa nr 1 - inregistrare fiscala


Cerere de inregistrare persoane juridice-calcul in lei
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere de inregistrare - persoane juridice (calcul in RON)


Dosarul permanent
     media: 4.00 din 2 voturi

MODEL DOSAR PERMANENT 1 Descarca DOSAR PERMANENT 2 Descarca


Dosarul anual
     media: 2.83 din 6 voturi

MODEL DOSAR ANUAL 1 Descarca ETAPE DOSAR ANUAL 2 Descarca


Notificare cifra de afaceri pentru raportarea trimestriala a TVA
     media: 4.00 din 4 voturi

Antet

Catre,

Administratia Finantelor Publice ...........................

Notificare


In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 156/1, alin. (2) si alin. (6), subsemnatul/a ...................., in calitate de administrator, notific prin prezenta faptul ca in anul fiscal 2008 societatea comerciala ..................................... a avut activitate si a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile de ..................... lei (...................EUR).

Fata de cele declarate, perioada fiscala pentru T.V.A. in anul 2009 va fi trimestrul calendaristic.

Administrator,

...
Citeste mai departe


Declaratia pe propria raspundere in cazul lipsei cartii de munca la inregistrarea contractului de munca la ITM
     media: 5.00 din 1 vot

DECLARATIE

Subsemnatul, ....................., domiciliat in ...................................., legitimat cu CI nr. ......., eliberat de .................... la data de .................., declar pe propria raspundere ca in prezent carnetul de munca se afla la societatea comerciala .........................., cu sediul in ......................................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ..................., cod fiscal ..................., unde am fost angajat pana in data de .................., in calitate de ..................., conform contractului de munca inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca ............. sub nr. ..........................

Data Semnatura

...
Citeste mai departe


Adeverinta salariu
     media: 0.00 din 0 voturi

Antet A D E V E R I N T A Prin prezenta se adevereste ca domnul legitimat cu CI seria nr are incheiat contract de munca inregistrat sub nr din fiind angajat in functia de incepand cu data de si a incasat in luna anul un venit net de lei Se elibereaza prezenta pentru a-i servi la Administrator


Declaratie semestriala pentru persoane juridice fara activitate
     media: 0.00 din 0 voturi

Antet D E C L A R A T I E In conformitate cu prevederile OMEF nr 1958/2008, declaram pe propria raspundere ca societatea comerciala , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul sub nr , avand codul de inregistrare fiscala , cu un capital social de lei, nu a desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2008 Administrator,


Decizie de incetare a contractului de munca
     media: 0.00 din 0 voturi

Antet

Decizia

nr.

Subscrisa, SC ...............................cu sediul social declarat in ..................................... prin administrator ........................., avand in vedere solicitarea de incetare a contractului de munca incheiat si inregistrat sub nr. .... in registrul general de evidenta a salariatilor a ................................., domiciliata in ...................................., CNP ............................,

Decide:

Incepand cu data de ..................... inceteaza contractul individual de munca al .................................. conform prevederilor art. 55 lit b din Codul Muncii.

Precizam ca .................. nu are debite fata de subscrisa.

Durata concediului de odihna este de ............ de zile din care pe anul in curs nu /au fost efectuate ................ zile de concediu.

Impotriva prezentei dispozitii de incetare a contractului de munca sus-numitul se poate adresa cu contestatie la instanta in 30 de zile de la comunicare.

Administrator,

...
Citeste mai departe


Contract de munca
     media: 0.00 din 0 voturi

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat si inregistrat sub nr_____/_______in registrul general de evidenta a salariatilor)

A. Partile contractului

Angajator – persoana juridical/fizica _______________________________________ cu sediul/domiciliul in ______________________________________ inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ___________ sub nr. ___________ cod fiscal ____________ telefon ___________ reprezentata legal prin ____________________________ in calitate de ______________________________.

si

Salariatul/salariata – domnul/doamna ________________________________ domiciliat/domiciliata in localitatea ___________________, str ____________________________, nr ________, judetul ___________ posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria _____, nr ________ eliberat/eliberata de ____________, la data de ______________, CNP ___________________ permis de munca seria ________, nr _________ din data _____________,

am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului: ______________________________________________________________

C. Durata contractului:

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat astazi,_______________ intre:

1. _______________________________________ , de cetatenie romana , domiciliat in __________________________________________________________________________________________ , legitimat cu CI seria ___ numarul _________________ eliberat de Sectia ___ Politie, la data de ___________________, CNP _______________________________ , in calitate de COMODANT si

3. S.C.________________________________________,sediu social in Bucuresti, sector J40/__________________________, CUI_____________________, capital social_______________lei, reprezentata de administratorul ______________________________, de cetatenie romana, domiciliat in Bucuresti,_____________________________________________________________________, legitimat cu CI seria ___________numarul ________________ eliberat de Sectia ________Politie, la data de ___________________ , CNP ________________________ , in calitate de COMODATAR.

Art. 1. Obiectul contractului:

Obiectul contractului il constituie imprumutul de folosinta efectuat de Comodant catre Comodatar asupra autovehiculului marca _____________, avand numarul de inmatriculare _____________, culoarea ________, an de fabricatie __________, nr. de omologare __________________________, numar de identificare __________________________, proprietate a Comodantului.

Art. 2. Termenul contractului:

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat astazi, ___/___/______ intre:

1. ___________________, de cetatenie romana , domiciliat in Bucuresti, Str. ____________________ nr. _______, Bl. ______, sc. _____, et. _______, ap _______, sector ______, legitimat cu BI/CI seria _____ numarul ___________ eliberat de Sectia _______ Politie, la data de _______________, CNP ___________________,

2. ___________________, de cetatenie romana, domiciliat in Bucuresti, Str. ____________________ nr. _______, Bl. ______, sc. _____, et. _______, ap _______, sector ______, legitimat cu BI/CI seria _____ numarul ___________ eliberat de Sectia _______ Politie, la data de _______________, CNP ___________________, si in calitate de comodanti.

3. S.C. “______________” S.R.L., societate comerciala in curs de constituire, reprezentata de asociatul / administratorul ___________________, de cetatenie romana, domiciliat in Bucuresti, Str. ____________________ nr. _______, Bl. ______, sc. _____, et. _______, ap _______, sector ______, legitimat cu BI/CI seria _____ numarul ___________ eliberat de Sectia _______ Politie, la data de _______________, CNP ___________________, in calitate de comodatar.

Art. 1. Obiectul contractului:

Obiectul contractului il constituie imprumutul de folosinta efectuat de Comodanti catre comodatar asupra imobilului situat in localitatea ______________, Strada ______________, Nr. ______, Judetul ________, imobil proprietate a comodantilor, conform actului de proprietate nr. ___ din da...

Citeste mai departe


Cerere inscriere examen aptitudini
     media: 0.00 din 0 voturi

Catre

CECCAR FILIALA

Subsemnata/tul________________________________________,

numar matricol __________, nascut/a la data de ____________, in localitatea _______________, cu domiciliul in ____________________

________________________________, CNP _____________________,

BI/CI ____________________.

Telefon _______________, mobil _______________________

Solicit inscrierea la examenul de aptitudini in vederea obtinerii calitatii de _______________________________, care se organizeaza in perioada __________________ in Centrul din ___________________.

Depun documentele necesare completarii dosarului personal conform prevederilor din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil / contabil autorizat.

Data__________

Semnatura,

...
Citeste mai departe


Contract cadru de prestari servicii financiar contabile
     media: 2.80 din 5 voturi

C.E.C.C.A.R Anexa nr. 8

la Hotararea Consiliului Superior

nr.08/89/14.05.2008

CONTRACT – CADRU

DE PRESTARI – SERVICII FINANCIAR – CONTABILE

Incheiat in baza art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, intre:

1) Expert contabil/contabil autorizat _________________________, cu domiciliul in localitatea ___________________, strada_____________ nr.______, bloc______, scara______, etaj______, apartament______, judetul/sectorul___________, cod numeric personal_________________, inscris in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, avand carnet nr.____________, denumit in continuare prestator

sau

Societatea comerciala de expertiza contabila/societatea comerciala de contabilitate _________________, cu sediul in localitatea______________, strada__________, nr.____, bloc.____, scara____, etaj____, apartament___, judetul/sectorul______________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr._________________, cod fiscal nr._________________, cont bancar nr.___________________________, deschis la ______________________,

inregistrata in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, avand autorizatia de functionare nr.___________, legal reprezentata de ________________, in calitate de ________________, denumita in continuare prestator

si

...

Citeste mai departe


Declaratie pe propria raspundere
     media: 3.50 din 4 voturi

C E C C A R Filiala D E C L A R A T I E Subsemnatul______________________________expert contabil contabil autorizat , posesor al carnetului de membru nr _________/______ declar pe propria raspundere ca nu am savarsit fapte care sa ma impiedice sa fiu administrator sau sa-mi exercit profesia Data_________ Semnatura_____________________


Fisa optiuni expertize contabile
     media: 0.00 din 0 voturi

FISA OPTIUNI EXPERTIZE CONTABILE


Raportul anual privind auditul de calitate
     media: 0.00 din 0 voturi

RAPORT ANUAL PRIVIND AUDITUL DE CALITATE


Declaratie de venituri persoane fizice
     media: 0.00 din 0 voturi

DECLARATIE VENITURI PERSOANE FIZICE


Declaratie venituri persoane juridice
     media: 0.00 din 0 voturi

DECLARATIE VENITURI PERSOANE JURIDICE


Formulare de inscriere in Tablou a persoanelor juridice
     media: 0.00 din 0 voturi

FORMULARE INSCRIERE IN TABLOU PERSOANE JURIDICE


Formulare de inscriere in Tablou a persoanelor fizice
     media: 0.00 din 0 voturi

FORMULARE INSCRIERE IN TABLOU PERSOANE FIZICE


Cerere de reintegrare a membrilor inactivi
     media: 0.00 din 0 voturi

CERERE DE REINTEGRARE A MEMBRILOR INACTIVI


Declaratie de candidatura
     media: 0.00 din 0 voturi

DECLARATIE DE CANDIDATURA


Cerere de inscriere la cursurile de dezvoltare profesionala
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere de inscriere la cursurile de dezvoltare profesionala - | >> descarca


Cerere de inscriere in Tabloul Corpului
     media: 0.00 din 0 voturi

Cererea de inscriere in Tabloul Corpului


Curriculum vitae necesar la inscrierea la examenul de acces la stagiu
     media: 0.00 din 0 voturi

curriculum vitae


Cerere pentru inscrierea la examenul de acces la stagiu
     media: 0.00 din 0 voturi

Cerere pentru inscrierea la examenul de acces la stagiu


Certificatul de stagiu
     media: 0.00 din 0 voturi

ANEXA Nr. 11
la regulament

CERTIFICAT DE STAGIU

Subsemnatul, ......................................, presedintele consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania ................................, atest ca domnul/doamna ......................, stagiar/stagiara, a efectuat succesiv urmatoarele perioade de stagiu:

de la ........................ la ........................, tutore de stagiu;

de la ........................ la ........................, tutore de stagiu;

de la ........................ la ........................, tutore de stagiu;

de la ........................ la ........................, tutore de stagiu;

de la ........................ la ........................, tutore de stagiu;

de la ........................ la ........................, tutore de stagiu, insumand o perioada de 3 ani, conform art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata cu modificari prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cu privire la modul de efectuare a stagiului mentionez urmatoarele:

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

ANEXA Nr. 9a)
la regulament

(Raportul directorului executiv al filialei
asupra conditiilor de derulare a stagiului
pentru "Pregatirea in sistem colectiv")

RAPORT DE STAGIU

Subsemnatul, ................................., in calitate de director executiv al filialei, certific ca domnul/doamna .............................., nascut/nascuta in ................ la data de ................................, cu domiciliul in ................................, a efectuat sub conducerea mea stagiul profesional prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata cu modificari prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile ulterioare, urmand "Pregatirea in sistem colectiv".

Stagiul s-a efectuat de la data de .................................... la data de ......................................

Conditii de derulare a stagiului:

. ...............................................................................................................

. ...............................................................................................................

Localitatea ...............................
Data ......................................
Semnatura directorului executiv
al filialei
...........................................

Observatii si viza presedintelui de filiala:

. ....................................................................................................................

Semnatura presedintelui de filiala ..........................................

Structura raportului de stagiu:


Citeste mai departe


Livretul de stagiu
     media: 0.00 din 0 voturi

ANEXA Nr 10 la regulament CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA Filiala LIVRET DE STAGIU Stagiar Tutore de stagiu


Raportul tutorelui de stagiu
     media: 0.00 din 0 voturi

ANEXA Nr. 9
la regulament

(Raportul tutorelui de stagiu asupra
conditiilor de derulare a stagiului)

RAPORT DE STAGIU

Subsemnatul, ................................, tutore de stagiu abilitat prin ................................, certific ca domnul/doamna ................................, nascut/nascuta in ................................ la data de ................................, cu domiciliul in ................................, a efectuat sub conducerea mea stagiul profesional prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata cu modificari prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Stagiul s-a efectuat de la data de ................................ la data de ................................

Conditii de derulare a stagiului ....................................................................

. ....................................................................................................................

Localitatea ..................................
Data .........................................
Semnatura tutorelui de stagiu
..............................................

Observatii si viza controlorului de stagiu

. ..................................................................

Semnatura controlorului de stagiu
.................................

Structura raportului de stagiu:

I. Prezentarea lucrarilor efectuate

(grupate pe structura prezentata in anexa nr. 6, de exe...

Citeste mai departe


Raprtul semestrial al stagiarului
     media: 0.00 din 0 voturi

ANEXA Nr. 8
la regulament

(Structura-tip a raportului
semestrial al stagiarului)

Pagina de garda

Numele si prenumele stagiarului:

Adresa stagiarului:

Tutore de stagiu (numele si prenumele):

Controlor de stagiu (numele si prenumele):

Data inceperii stagiului:

Perioada de referinta a raportului: de la ....................... la ..................... (semestrul) .........

Numarul raportului: (1, 2 ..............6) ............................

Stagiar, Tutore de stagiu,

........................ .......................

(semnatura) (semnatura)

...
Citeste mai departe


Confirmare de primire a inscrierii in stagiul colectiv
     media: 0.00 din 0 voturi

ANEXA Nr. 5a)
la regulament

(Confirmare de primire a inscrierii la stagiu)
Localitatea ..............
Data .....................

Domnului/Doamnei .....................................................

Va facem cunoscut ca in cursul sedintei din data de ..................... consiliul filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania a luat act de scrisoarea dumneavoastra din data de ..........................., prin care solicitati pregatirea in sistem colectiv.

Dumneavoastra ati fost inscris in Registrul matricol nr. ...................., care trebuie sa fie mentionat in orice corespondenta a dumneavoastra.

Stagiul dumneavoastra incepe la data de ........................... .

Controlorul dumneavoastra de stagiu este domnul/doamna ................................

Presedintele consiliului filialei
Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din
Romania,
............................................

...
Citeste mai departe


Confirmare de primire a inscrierii in stagiu la un tutore
     media: 0.00 din 0 voturi

ANEXA Nr. 5
la regulament

(Confirmare de primire a inscrierii la stagiu)

Localitatea ..................
Data .........................

Domnului/Doamnei ..............................

Va facem cunoscut ca in cursul sedintei din data de ........................ consiliul filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania a luat act de scrisoarea dumneavoastra din data de .........., insotita de atestarea tutorelui de stagiu din data de ......... .

Dumneavoastra ati fost inscris in Registrul matricol nr. ......, care trebuie sa fie mentionat in orice corespondenta a dumneavoastra.

Stagiul dumneavoastra incepe la data de ................................... .

Controlorul dumneavoastra de stagiu este domnul/doamna ........................ .

Presedintele consiliului filialei
Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din
Romania,
....................................

...
Citeste mai departe


Atestare de stagiu
     media: 0.00 din 0 voturi

ANEXA Nr. 4
la regulament

(Model de atestare de stagiu)

Subsemnatul, ....................................................................................................., adresa (sediul social) ................................................................., calitatea ...................................., abilitat in calitate de tutore de stagiu (in cadrul cabinetului), prin Decizia Biroului permanent nr. ………….. din ................................, certific faptul ca domnul/doamna .................................................................., nascut/nascuta la data de .......................... in localitatea ……................, cu domiciliul in ........................................................................, va efectua sub conducerea mea incepand cu data de ………................. stagiul prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata cu modificari prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Stagiul se va efectua in cabinetul (societatea comerciala) ..............................................., avand orarul de lucru ..................... .

Localitatea ..................

Data ........................

Semnatura (stampila sau parafa) ..................

(Se scrie pe hartie cu antet.)


Citeste mai departe


Acceptarea la stagiul colectiv
     media: 0.00 din 0 voturi

ANEXA Nr. 3a)
la regulament

+----------------------------+

|PREGATIRE IN SISTEM COLECTIV|

| Presedinte filiala |

| Numele si prenumele |

| |

|............................|

| Semnatura si stampila |

+----------------------------+

Numele si prenumele ........................

Numarul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie ....................

Adresa ............................................................

Telefon .....................

Data .....................

Domnule presedinte,

Conform dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, va informez ca nu am gasit un tutore de stagiu, iar filiala nu a putut sa imi recomande unul.

In aceasta situatie, solicit sa urmez pregatirea profesionala in sistem colectiv.

Localitatea .....................
Data ............................

Semnatura ............

...
Citeste mai departe


Scrisoarea stagiarului: Acceptarea la un tutore de stagiu
     media: 0.00 din 0 voturi

ANEXA Nr. 3
la regulament

(Model de scrisoare a stagiarului)

Numele si prenumele:

Numarul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie:

Adresa:

Telefon:

Data .......................

Domnule Presedinte,

Conform dispozitiilor art. 9 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, va informez ca domnul/doamna ..............................................................................., avand domiciliul/sediul social in ..................................................................................., abilitat in calitate de tutore de stagiu, a acceptat sa ma ia in calitate de stagiar incepand cu data de ...................................................

Anexez la prezenta atestarea tutorelui meu de stagiu.

Localitatea ...........................
Data ..................................
Semnatura .............................

(Se trimite la consiliul filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania din raza de domiciliu, recomandat, cu confirmare de primire.)

ANEXA Nr. 2
la regulament

(Model de cerere de abilitare
in calitate de tutore de stagiu)
- persoana juridica -

Societatea Comerciala:

Adresa:

Numarul de inmatriculare in registrul comertului:

Numarul autorizatiei CECCAR:

Numele si calitatea reprezentantului:

Telefon ....................., fax ....................., e-mail .....................

Solicitam sa fim abilitati in calitate de tutore de stagiu.

Numarul de stagiari pentru care se solicita autorizarea:

In calitate de tutore de stagiu, persoana juridica, ne angajam:

- sa respectam intocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat ;

- sa nu folosim stagiarul in actiuni care nu au legatura cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

- sa sprijinim stagiarul in formarea si dezvoltarea profesionala continua.

In sustinerea cererii anexam urmatoarele documente:

- copii ale contractelor de prestari de servicii de contabilitate (minimum 3);

- copie de pe documentul privind dovada spatiului de lucru (contract de proprietate, contract de inchiriere, intabulare etc.);

- lista normelor profesionale, ghidurilor si lucrarilor emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, din biblioteca proprie.

Localitatea .................

Data ........................

Semnatura (calitatea) si stampila ............

(Se trimite presedintelui filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.)

<...

Citeste mai departe


Cerere abilitare in calitate de tutore stagiu-persoana fizica
     media: 0.00 din 0 voturi

ANEXA Nr. 1
la regulament

(Model de cerere de abilitare
in calitate de tutore de stagiu)
- persoana fizica -

Numele si prenumele:

Adresa:

Calitatea: expert contabil / contabil autorizat /cadru didactic

Numar carnet .................. din anul ............

Telefon ....................., fax ....................., e-mail .....................

Solicit sa fiu abilitat in calitate de tutore de stagiu.

Numar carnet de expert contabil/contabil autorizat:

Locul unde imi exersez profesia:

Numarul de stagiari pentru care solicit autorizarea:

In calitate de tutore de stagiu, persoana fizica, ma angajez:

- sa respect intocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat;

- sa nu folosesc stagiarul in actiuni care nu au legatura cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

- sa sprijin stagiarul in formarea si dezvoltarea profesionala continua.

In sustinerea cererii anexez urmatoarele documente:

- copii ale contractelor de prestari de servicii de contabilitate (minimum 3);

- copie de pe documentul privind dovada spatiului de lucru (contract de proprietate, contract de inchiriere, intabulare etc.);

- lista normelor profesionale, ghidurilor si lucrarilor emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, din biblioteca proprie.

Localitatea ....................

Data ...........................

Semnatura si parafa ............

(Se trimite presedintelui filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.)

ACT ADIŢIONAL Nr. . . . . . .

LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ nr. . . . . . . din . . . . . . . . . . . .

În Registrul I.T.M. ........

Încheiat astăzi . . . . . . . . . . , la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. IDENTITATEA PĂRŢILOR :

1. Angajator : __________________________________ persoana juridică romană cu sediul în _______________________________________________________________

Cod fiscal ______________, reprezentată de ____________________________, având funcţia de ____________________________

2. Angajat: Nume ________________________ Prenume _________________________

Domiciliat în _____________, adresa __________________________________________,

Cod numeric personal ______________, funcţia ____________________________.

B. PĂRŢILE AU CONVENIT să modifice următoarele clauze ale contractului de muncă mai sus menţionat, după cum urmează:

1. Modificare funcţie: ________________________________________________________

2. Modificare salariu de bază : _____________________ LEI

3. Modificare gen contract:

Perioada: nedeterminată _____ determinată ______ temporară ______

4. Modificare loc de muncă: ___________________________________________________

Fix ______ mobil _______ detaşare _______delegare_____________________

5. Modificarea concediului de odihnă:

Durata ____________ la cerere _____________ cu programare individuală ____________

În număr de tranşe ________________

6. Modificarea riscului specific al postului:


Citeste mai departe


Contract cadru de prestari servicii in domeniul financiar-contabil: Formular aprobat CECCAR
     media: 0.00 din 0 voturi

Acesta poate fi vizualizat aici


Imputernicire generala
     media: 0.00 din 0 voturi

Antet IMPUTERNICIRE Prin prezenta, il imputernicim pe dl , legitimat cu CI seria nr , eliberata de la data de , domiciliat in , sa ne reprezinte la in vederea Cu stima, Administrator,


Comunicare persoana la Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
     media: 0.00 din 0 voturi

Antet

Către,

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Persoana juridică......................................, reprezentată de ................. in calitate de administrator, CNP ......................, având ca obiect principal de activitate: ........................................., cod CAEN ................, în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, împuterniceşte pe dl. ......................., posesor al CI seria ......... nr. ................, CNP .........................., în relaţia cu Oficiul Naţional de Prevenire şi

Combatere a Spălării Banilor, având responsabilităţi în aplicarea actului normativ menţionat

mai sus.

Pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările

ulterioare, persoana desemnată în relaţia cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, va avea următoarele responsabilităţi:

-să stabilească identitatea clienţilor la iniţierea unor relaţii de afaceri sau oferirea unor servicii. În cazul în care există vreo îndoială asupra împrejurării că un client acţionează în nume sau în interes propriu sau dacă este cert că acesta nu acţionează în nume sau în interes propriu, are obligaţia să ia toate măsurile rezonabile pentru a obţine date despre identitatea reală a persoanei în numele sau în interesul căreia acţionează acest client, inclusiv de la Oficiu;

-va păstra evidenţele secundare sau operative şi înregistrările tuturor operaţiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru...

Citeste mai departe


Adresa Agentie Somaj pentru depunere online declaratii
     media: 0.00 din 0 voturi

ANTET Catre, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prin prezenta va rugam sa aprobati procedura de transmitere online a declaratiei de somaj intocmita pentru societatea noastra Datele de identificare sunt urmatoarele: Denumire: CIF Adresa: Tel: Persoana de contact: Adresa de email: Va multumim Administrator,


Imputernicire ITM pentru obtinere acces online
     media: 5.00 din 1 vot

ANTET ANGAJATOR

Nr._____/_________

Către,

Inspectoratul Teritorial de Muncă ...............................................

Datele de identificare ale angajatorului:

Denumire /

Nume şi Prenume *

Cod de identificare fiscală *

Judeţ *

Localitate *

Sector *

Strada *

Nr. *

Bl.

Sc.

Ap.

Cod poştal

Tel.

E-mail *

Banca *

Cont IBAN *

* Câmpurile marcate sunt obligatorii. Câmpul sector este obligatoriu numai pentru angajatorii din Bucureşti. Câmpul număr stradă se completează cu „F.N.” (Fără Număr) în cazul în care strada nu are număr. Câmpul Banca si CONT IBAN se completează „FĂRĂ BANCĂ” respectiv „FĂRĂ CONT”, în cazul în care angajatorul nu are deschis cont la bancă.

prin reprezentanţi legali împuternicim pe:

Nume ..............................................................

Prenume .........................................................

Legitimat cu C.I./B.I. seria ................ nr. ..................................................

pentru a ridica „nume utilizator” şi „parola” necesare accesării aplicaţiei de:

[ ] **

- depunere on-line a declaraţiei fiscale lunare privind stabilirea comisionului datorat;

[ ] **

- transmitere on-line a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

...
Citeste mai departe


Contract de imprumut societate comerciala
     media: 3.75 din 12 voturi

CONTRACT DE IMPRUMUT

Incheiat astazi ........................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Dl .................................. cetatean roman domiciliat in .................................................. str. ........................................... nr. ......., posesor al C.I. seria .......... nr. .................... eliberat de ........................., cod numeric personal ............................... in calitate de imprumutator, pe de o parte,

si

1.2. S.C. ............................... SRL, societate romana cu sediul in ....................................,str. ........................................................ nr. ..........., inregistrata la Registrul comertului subnr. ........................., cod fiscal .........................., in calitate de imprumutat, pe de alta parte, au convenit, avand in vedere calitatea de asociat detinut de imprumutator, in temeiul art. 100 titlul V din Legea nr. 99/1999, precum si in conformitate cu Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, sa incheie prezentul contract de imprumut, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Imprumutatorul acorda imprumutatului un imprumut in suma de ................. (..............) lei RON in conditiile stabilite in prezentul contract in vederea stingerii obligatiilor de plata ce revin societatii.

2.2. Avand in vedere calitatea partilor si termenii contractului, acestea convin ca imprumutul nu este purtator de dobanzi.

III. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile imprumutatului sunt urmatoarele:

a) sa restituie imprumutul in aceleasi conditii in care a fost acordat respectiv in numerar la casieria societatii;

b) sa efectueze plata cel mai tarziu pana la termenul-limita prevazut la pct. 4.1;

c) sa suporte toate spezele aferente executarii prezentului contract.

3.2. Obligatiile imprumutatorului sunt urmatoarele:

a) sa nu ceara restituirea sumei imprumutate inainte de termenul prevazut la pct. 4.1;

b) sa se prezinte la casieria imprumutatului la termenul indicat de acesta in vederea incasarii sumelor cuvenite;

c) sa semneze documentele constatatoare ale restituirii imprumutului acordat.

IV. DURATA CONTRACTU...

Citeste mai departe


Ordin de plata pentru Trezoreria Statului
     media: 3.00 din 4 voturi

Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OMFP 2235/2007) Formular


Cereri si fise necesare la ANAF
     media: 0.00 din 0 voturi

140 Cerere pentru obţinerea certificatului digital (OMEF 858/2008) Formular 140

141 Cerere pentru revocarea certificatului digital (OMEF 858/2008) Formular 141

150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMEF 858/2008) Formular 150

151 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line (OMEF 858/2008) Formular 151

500 Fişă de înscriere în cazierul fiscal (OMEF 260/2007) Formular 500

501 Fişă de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal (OMEF 260/2007) Formular 501

502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OMEF 260/2007) Formular 502

503 Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal (OMEF 260/2007) Formular 503

504 Certificat de cazier fiscal (OMEF 260/2007) Formular 504

Cerere de eliberare a cazierului fiscal

Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit (OMFP 1394/2006) Formular

Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice (OMFP 752/2006) Cerere

Cerere de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în...

Citeste mai departe


Formulare si declaratii fiscale pentru accize
     media: 0.00 din 0 voturi

103 Declaraţie privind accizele (OPANAF 101/2008) Formular 103

120 Decont privind accizele (OPANAF 101/2008) Formular 120

121 Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv (OMFP 110/2007) Formular 121

122 Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv (OMFP 535/2007) Formular 122

321 Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007) Formular 321

Decizie de restituire a accizelor (OMEF 420/2007) Decizie

sursa ANAF...
Citeste mai departe


Formulare si declaratii fiscale pentru TVA necesare persoanelor juridice si fizice
     media: 0.00 din 0 voturi

091 Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA / Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare(OMFP 2224/2006) Formular 091

300 Decont de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF 94/2008) Formular 300

301 Decont special de taxa pe valoarea adăugată (OMFP 254/2008) Formular 301

308 Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (OMFP 523/2007) Formular 308 (Application for VAT refund by the taxable persons non-registered for VAT purposes in Romania established in another EU Member State ) Filling instructions in English

313 Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii (OMFP 523/2007) 020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (OMFP 262/2007) Formular 020

030 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine (OMFP 262/2007) Formular 030

070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (OMFP 262/2007) Formular 070

100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (OPANAF 101/2008) Formular 100

· 102 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale (OPANAF 101/2008) Formular 102

200 Declaraţie privind veniturile realizate (OMEF 2371/2007) Formular 200

201 Declaraţie privind veniturile din străinătate (OMEF 2371/2007) Formular 201

204 Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică (OMEF 2371/2007) Formular 204

208 Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C) 010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OMEF 2296/2007) Formular 010

040 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţiile publice (OMFP 262/2007) Formular 040

050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007) Formular 050

060 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007) Formular 060

080 Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006) Formular 080

090 Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct (OMFP 2157/2006) Formular 090

100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (OPANAF 101/2008) Formular 100

101 Declaraţie privind impozitul pe profit (OPANAF 101/2008) Formular 101

· 102 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale (OPANAF 101/2008) Formular 102

104 Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor (OPANAF 101/2008) Formular 104

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ANGAJAMENT DE PLATĂ │
│ │
│Subsemnatul .................................... domiciliat în ...............│
│............................................ str. ................ nr. .......│
│bloc ...... sc. ..... et. ..... apart. ......

Citeste mai departe


Decizie de imputare
     media: 1.00 din 1 vot

Unitatea ..............
DECIZIE DE IMPUTARE
Nr. ...... din data de .................
Având în vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. .......
din data de .............. întocmit de ...................................... în
calitate de ............................................ din care rezultă că s-a
produs o pagubă în valoare de lei ................................. reprezentând
................................................................................
................................................................................
Paguba s-a produs în perioada ...............................................
fiind adusă la cunoştinţa conducerii prin actul de constatare sus-arătat.
Răspunzătoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, în perioada
analizată, au lucrat la gestiunea verificată
................................................................................
............................................................


Balanta analitica a stocurilor
     media: 0.00 din 0 voturi

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea ........... │
│.................... BALANŢĂ ANALITICĂ A STOCURILOR ...

Citeste mai departe


Balanta de verificare cu sase egalitati
     media: 1.50 din 2 voturi

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea .......

Citeste mai departe


Balanta de verificare cu cinci egalitati
     media: 0.00 din 0 voturi

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea ........... │ BALANŢĂ DE VERIFICARE ...


Balanta de verificare cu patru egalitati
     media: 0.00 din 0 voturi


Citeste mai departe


Document cumulativ
     media: 0.00 din 0 voturi

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea ........... DOCUMENT CUMULATIV │
│.................... │
├──────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│...

Citeste mai departe


Fisa de cont pentru operatiuni bugetare
     media: 3.50 din 4 voturi

FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI BUGETARE ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Capitolul ___ Subcapitolul ___ Articolul ___ Alineatul ___ Pagina ___ │
├──────┬─────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │ │Contul _________ │Contul _________ ...

Citeste mai departe


Fisa de cont pentru operatiuni diverse
     media: 0.00 din 0 voturi

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────┐
│Unitatea ............ │Simbol cont │Pagina│
│ FIŞĂ DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE ├────────────┼──────┤
├────────┬─────────────┬─────────────────┬────────────┬───────┬──┴─────┬──────┼──────┤
│...

Citeste mai departe


Fisa de cont analitic pentru cheltuieli
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ................
┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┐
│ FIŞA DE CONT ANALITIC │ Denumirea contului (secţiei, atelierului, unităţii) │Cont │Pagina │
│ PENTRU CHELTUIELI ...

Citeste mai departe


Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective de productie
     media: 0.00 din 0 voturi

┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┐
│Unitatea ....... │ NUMĂRUL COMENZII │ CONT │ PAGINA ...

Citeste mai departe


Jurnal privind operatiuni diverse
     media: 0.00 din 0 voturi

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea ......... Pag. .......│
│ │
│ JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE ...

Citeste mai departe


Borderou de iesire a obiectelor din consignatie
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ..................... Pagina ........

BORDEROU DE IEŞIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAŢIE
în ziua de ............. anul ......... raionul .........

┌────┬──────────────┬────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│...

Citeste mai departe


Borderou de primire a obiectelor in consignatie
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .................. Pagina .......

BORDEROU
DE PRIMIRE A OBIECTELOR ÎN CONSIGNAŢIE
în ziua de .......... anul....... raionul ......

┌──────────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┐
│ Număr bon │ Valoarea ...

Citeste mai departe


Jurnal privind salariile
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ....................
JURNAL
PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUŢIA PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA
SOCIALĂ A ŞOMERILOR ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

Luna ......... Anul ........... ┌────┬─────────────┬────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ Ziua │ Documentul │ Conturi debitoare │ Conuri creditoare │
│rând│înregistrării│(fel şi nr.)├─────────┬─────────┼─────┬───...

Citeste mai departe


Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ..................... Luna ........... Anul ........

JURNAL
PRIVIND CONSUMURILE ŞI ALTE IEŞIRI DE STOCURI

┌────┬─────────────┬────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│...

Citeste mai departe


Situatia achitarii incasarii facturilor
     media: 0.00 din 0 voturi

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea ................. Pag. ......│
│ SITUAŢIA ÎNCASĂRII-ACHITĂRII FACTURILOR ...

Citeste mai departe


Jurnal privind decontarile cu furnizorii
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ................ Contul .............................
Luna .......... Anul .... Pag. .....

JURNAL
PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII

┌────┬──────┬─────────────────┬────────────┬──────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┬────┐
│...

Citeste mai departe


Jurnal privind operatiunile de casa si banca
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ................ Contul ....................

JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CASĂ ŞI BANCĂ

Luna ________________ Anul _______
┌────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Reg. de casă sau│ Conturi corespondente ...

Citeste mai departe


Extras de cont
     media: 4.33 din 3 voturi

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea creditoare Nr. de înregistrare ........... din ..............│
│........................................ Către ............................................│
│Cod de identificare fiscală ............ │
│Nr. de înregistrare la Oficiul reg....

Citeste mai departe


Nota de contabilitate
     media: 0.00 din 0 voturi

┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┐
│Unitatea ................... │Nr. │ Data │
│ │document ├────┬────┬────┤
│ NOTĂ DE CONTABILITATE │ │Ziua│Luna│Anul│
│...

Citeste mai departe


Nota de debitare creditare
     media: 0.00 din 0 voturi

NOTĂ DE DEBITARE - CREDITARE │
│ ┌────────┬────────────────────────────┐ │
│ │ Număr │ Data │ │
│ │document├─────────┬─────────┬────────┤ ...

Citeste mai departe


Decont de cheltuieli pentru transporturi internationale
     media: 0.00 din 0 voturi

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea ....................... │
│Titularii de avans ..........................................................................│
│Autovehiculul nr. ............................... marca .....................................│
│Cursa s-a efectuat în perioada .......

Citeste mai departe


Decont de cheltuieli pentru deplasari externe
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ......................... Nr. ............... din ...............
Titularul de avans ...............

DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasări externe)

┌────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────────┐
│ I. AVANSURI ÎN VALUTĂ │...

Citeste mai departe


Ordin de deplasare in strainatate
     media: 0.00 din 0 voturi

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Unitatea .................... │
│ │
│ ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) ÎN STRĂINĂTATE ...

Citeste mai departe


Ordin de deplasare in tara
     media: 0.00 din 0 voturi

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea ........................ Depus decontul (numărul şi data)│
│ ................................│
│ │
│ ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) ...

Citeste mai departe


Lista de avans chenzinal
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .......................... ................................... (secţia, serviciul etc.)
LISTĂ DE AVANS CHENZINAL
pe luna ............. anul ...........
┌────┬─────────────┬────────┬─────────────┬───────────────────────┬────────────┐
Nr. │ Numele şi │ Marca │ Salariul de │ Timp efectiv │ Avans de │
│crt.│ prenumele │ │ bază ├──────────┬────────────┤ plată │
│ │ │ │ │ Lucrat │ Concediu │ │
│ │ │ │ │ │ medical │ │
├────┼──...


Stat de salarii
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .......................

STAT DE SALARII
pe luna .............. anul ........

(secţia, serviciul etc.)
┌────┬──────────────────────┬─────────┬──────────────────┬────────┬───┬─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬
│Nr. │ NUMELE ŞI PRENUMELE │ Ma...

Citeste mai departe


Decont pentru operatiuni in participatie
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea emitentă Unitatea destinatară
.............................................. ..............................................
Codul de identificare fiscală ................ Codul de identificare fiscală ................
Numărul de înregistrare Numărul de înregistrare
la Oficiul reg. com. ......................... la Oficiul reg. com. .........................
Sediul (localitatea, str., număr) ............ Sediul (localitatea, str., număr) ............
Judeţul ...................................... Judeţul ......................................

DECONT PENTRU OPERAŢIUNI ÎN PARTICIPAŢIE
nr. ......... data .................

┌────┬────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│...

Citeste mai departe


Borderou de achizitie
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ...................................... Codul de identificare fiscală ................. Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ................. Sediul (localitatea, str., număr) .......................................... Judeţul .......................................
BORDEROU DE ACHIZIŢIE
nr. ........... data .............
┌──────────────┬───────┬───────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ Produsul │ Cod │ U/M │ Cantitate │ Preţ unitar de │ Valoarea │
│ │ │ │ │ achiziţie │ achiziţiei │
├──────────────┼───────┼───────┼─────────────┼───────...

Citeste mai departe


Registrul de casa in valuta
     media: 0.00 din 0 voturi

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────┐
│Unitatea .............. │ Data │ Contul │
│ ├──────┬──────┬──────┤ cas...

Citeste mai departe


Registrul de casa in lei
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .............. ┌────────────────────┬────────┐
│ Data │ Contul │
REGISTRU DE CASĂ ├──────┬──────┬──────┤ casa │
│ Ziua │ Luna │ Anul │ │
├──────┼──────┼──────┼────────┤
┌...

Citeste mai departe


Borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare
     media: 0.00 din 0 voturi

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea ................... │
│ │
│ BORDEROUL ...

Citeste mai departe


Dispozitie de plata/incasare catre casierie
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .........................
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DISPOZIŢIE DE*) ................................................. CĂTRE CASIERIE │
│ nr. ............................... din ..........................................│
│ │
│Numele şi prenumele .......

Citeste mai departe


Proces verbal de plati
     media: 0.00 din 0 voturi

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea .................... │
│ │
│ PROCES-VERBAL DE PLĂŢI │
│ │
│ Întocmit azi .............................................................................│
│Subsemnaţii: casier .........................................................................│
│Mandatar plătitor ...........................................................................│
│Primul am predat, iar secundul am primit suma de ........................................ lei│
│(...........................................................................................)│
│ (în litere) │
│reprezentând actele de plăţi specificate mai jos, pentru secţia, atelierul, serviciul etc. │
│1) ............................................................ lei │
│2) ............................................................ lei │
│3) ............................................................ lei │
│ TOTAL ........................................... lei │
│Decontarea se va face la data de ............................................................│
│ │
│ Casier, Mandatar plătitor, │
│.............................................................................................│
│Azi ............................. am restituit la casierie actele de plăţi menţionate mai sus│
│împreună cu suma de .................................. lei │
│(.................................................) rămasă neachitată conform listei nominale│
│ (în litere) │
│ de pe verso formularului. │
│ │
│ Mandatar plătitor, Casier, │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
14-4-3A t2

(verso)
┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│Unitatea .......

Citeste mai departe


Chitanta pentru operatiuni in valuta
     media: 0.00 din 0 voturi

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea .......................................... │
│Codul de identificare fiscală ..................... │
│Nr. de înregistrare la Oficiul reg....

Citeste mai departe


Lista de inventariere pentru gestiuni global-valorice
     media: 0.00 din 0 voturi

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────┐
│Unitatea ...........│ │Gestiunea │Pagina │
├────────────────────┤ LISTĂ DE INVENTARIERE ├──────────...


Lista de inventariere
     media: 0.00 din 0 voturi

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────┐
│ Unitatea │ LISTĂ DE INVENTARIERE │Gestiunea │Pagina│
├────────────┤ ...

Citeste mai departe


Registrul stocurilor
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ..................

REGISTRUL STOCURILOR

(pag. din stânga)
┌────┬────────────────────────────────────────┬───┬───┬──────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Materialul/produsul ...


Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta
     media: 0.00 din 0 voturi

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea │ │
│Secţia (locul de folosinţă)│ FIŞĂ DE EVIDENŢĂ A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE ...

Citeste mai departe


Fisa de magazie
     media: 0.00 din 0 voturi

┌─────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Unitatea │ FIŞĂ DE MAGAZIE │Pagina ............│
├──────────┬──────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
│...

Citeste mai departe


Borderou de predare a documentelor
     media: 0.00 din 0 voturi

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Magazia │ BORDEROU DE PREDARE A DOCUMENTELOR Nr. .............. │
├────────────┤ intrate │
│ │ privind materiale ─────── din ...

Citeste mai departe


Dispozie de livrare
     media: 0.00 din 0 voturi

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Furnizor ................... │
│ │
│ DISPOZIŢIE DE LIVRARE ...

Citeste mai departe


Lista zilnica de alimente
     media: 0.00 din 0 voturi

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Unitatea ..................... │ │
│ LISTĂ ZILNICĂ DE ALIMENTE │ Şef compartiment │
│Cantina ...

Citeste mai departe


Fisa limita de consum
     media: 0.00 din 0 voturi

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┐
│Unitatea ...................... │ │ Data │
│ │Număr├────┬────┤
│ FIŞĂ LIMITĂ DE CONSUM │ │Luna│Anul│
│...

Citeste mai departe


Bon de consum
     media: 0.00 din 0 voturi

┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┐
Unitatea ............................................│ Buc. lansate │ │
│PRODUS/LUCRARE (COMANDĂ) ............................├──────────────┤ │
│REPER .............................. NR. ............│ │ ...


Bon de predare transfer restituire
     media: 0.00 din 0 voturi

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea │
├────────┬──────────────┬────────┬────────┬───────────┐ ...

Citeste mai departe


Bon de primire in consignatie
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ......................................... Codul unic de înregistrare ....................... Nr. înregistrare Oficiu reg. com./an ............. Localitatea ...................................... Judeţul ..........................................
BON DE PRIMIRE ÎN CONSIGNAŢIE nr. ..... din data de ......... ┌────┬──────────┬────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────┐
│Nr. │Denumirea │ Descrierea obiectului şi │Cantit.│Preţ de │ │ TVA │ Preţ │ Val. │
│crt.│obiectului│ caracteristicile lui │depusă │evaluare│Comision│unitară│vânzare│totală│
│ │ │ │ │(achiz.)│ │ │(4+5+6)│(3x7) │
...

Citeste mai departe


Nota de receptie si constatare de diferente
     media: 0.00 din 0 voturi

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea ................ │
│ │
│ NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE...

Citeste mai departe


Proces verbal de punere in functiune
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ..................... Obiectivul de investiţii ..............
Capacitatea de producţie ..............
Concluzia .............................

C. PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
(Cod 14-2-5/b)

I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepţie convocată la data de ................................................
şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: ....................................................
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentaţiei prez...

Citeste mai departe


Proces verbal de receptie provizorie
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .................... Obiectivul de investiţii ............
Obiectivul supus recepţiei ..........
Concluzia ...........................

B. PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PROVIZORIE
(Cod 14-2-5/a)

I. DATE GENERALE
1. Comisia numită de ................................... prin ..............................
pentru recepţionarea obiectivului de investiţii intitulat ........................... şi situat
în ................ a fost convocată la d...

Citeste mai departe


Proces verbal de receptie
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .................... Obiectivul de investiţii ............
Obiectivul supus recepţiei ..........
Concluzia ...........................

A. PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepţie convocată la data de ................................................
şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: ....................................................
II. CONSTATĂRI
În urma examinării documentaţiei prez...

Citeste mai departe


Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe
     media: 0.00 din 0 voturi

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┐
│ PROCES-VERBAL │APROBAT│DATA│
│ Unitatea DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE ├───────┼────┤
│...

Citeste mai departe


Bon de miscare a mijloacelor fixe
     media: 0.00 din 0 voturi

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE │
├──────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┤
│...

Citeste mai departe


Fisa mijlocului fix
     media: 0.00 din 0 voturi

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ FIŞA MIJLOCULUI FIX │Grupa │
│ │..........................│
│Nr. inventar ......................................├──────────────────────────┤
│Fel, seri...

Citeste mai departe


Registrul Numerelor de Inventar
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea ........................ Număr pagină ......

REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

┌───────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Codul de │Denumirea mijlocului fix │ Locul unde │Alte menţiuni│
│de inventar│clasificare│şi caracteristici tehnice│ se...

Citeste mai departe


Registrul Cartea Mare (Sah)
     media: 0.00 din 0 voturi

..................................
(Unitatea)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ CARTEA MARE (ŞAH) │Simbol│Debit │Pagina│
│ │ cont │ │ │
│Denumirea contului ...

Citeste mai departe


Registrul Cartea Mare
     media: 0.00 din 0 voturi

CARTEA MARE
..............................................
(Unitatea)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CONTUL .......

Citeste mai departe


Registrul inventar
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .........................

REGISTRUL-INVENTAR
la data de ....................

Nr. pagină .........
┌────┬──────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ Recapitulaţia │Valoarea │Valoarea de│ Diferenţe din evaluare │
...

Citeste mai departe


Registrul jurnal
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .........................

REGISTRUL-JURNAL

Nr. pagină ......
┌────┬──────┬─────────────┬──────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ Data │ Documentul │ │ Simbol conturi │ Sume │
│crt.│înreg.│(felul, nr., │Explicaţii├─────────┬──────────┼─────────┬──────────┤
│... 
AICI LEGISLATIE
iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party
Magazin naturist
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare