Formulare Formulare utile si necesare in activitatea economica si financiar-contabila

 

Cerere de radiere din Registrul Comertului: Formular
     media: 5.00 din 1 vot

Poate fi accesat aici


Proces Verbal de custodie
     media: 3.71 din 17 voturi

Proces Verbal de Custodie

Încheiat între:

S. C. , cu sediul în ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J ..........., Cod unic de înregistrare: ........., reprezentat prin Dl. ........... – in calitate de Deponent

Şi

S.C. ............cu sediul în ............. Str...........nr........bl.......sc.......ap......sector......înmatriculată la Oficiul Reg Com sub .............cod unic............... reprezentată prin .............. în calitate de Depozitar

de comun acord am convenit azi_____, ora_____, la încheierea prezentului proces-verbal în baza căruia am procedat la predarea de către Deponent şi primirea de către Depozitar a bunurilor prevăzute în Lista anexă care face parte integranta din prezentul proces-verbal.


1.Durata contractului este de ____________, la sfârşitul căreia bunurile vor fi ridicate de către deponent. Prelungirea termenului de depozitare are loc în baza înţelegerii părţilor.
2.Depozitul este gratuit, conform acordului de voinţă dintre reprezentanţii deponentului şi depozitarului.

3. Depozitarul are următoarele obligaţii :

- să asigure păstrarea şi paza echipamentelor încredinţate ca un bun proprietar

- să suporte cheltuielile de folosinţă

- să se îngrijească de conservarea bunului ca un bun proprietar

- să nu folosească bunurile în alte scopuri decât cele prevăzute în contract

- să nu înstrăineze echipamentele

Încheiat astăzi ............................................în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Deponent, Depozitar,

Lista anexa a bunurilor trimise spre pastrare...

Citeste mai departe


Formulare Casa de Pensii
     media: 0.00 din 0 voturi

Cereri tip pentru acordare pensii/indemnizatii Cereri tip pentru plati pensii/indemnizatii Cerere tip pentru bilete de tratament Declaratii si contracte de asigurare Formulare licitatii


Adeverinta pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate eliberata de angajator
     media: 5.00 din 1 vot

Antet Nr ADEVERINTA Prin prezenta, se adevereşte faptul că domnul/doamna , domiciliat/a in CNP , este angajat/a în funcţia de din data de , având un salariu lunar brut de lei Contributia pentru asigurari sociale de sanatate in procent de 5,5% se plateste la Casa de Asigurari de Sanatate S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la spital Administrator/Reprezentant legal Nume si Prenume Semnatura si Stampila


Decizie internă referitoare la alocarea şi gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate
     media: 2.00 din 2 voturi

Antet

Decizia nr............ din

Subsemnatul........................... (persoana care răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii), in calitate de ................................ al SC.................................., decid urmatoarele:

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2008 d-nul/d-nii (dupa caz)................................. are atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate, in conformitate cu cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2226 / 2006

.

Nume si Prenume,

Semnatura

(Persoana care răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii)

...
Citeste mai departe


Procedura proprie de stabilire şi/sau alocare de numere a facturilor
     media: 3.00 din 2 voturi

Antet

Procedura nr. ................. din ........................

privind regimul intern de numerotare a facturilor exercitiului financiar 2008

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2008, numerotarea interna a facturilor se face incepand cu nr. ............................. seria ...........................

Prima cifra reprezinta (punctul de lucru, sucursala etc.) urmatoarea cifra gestiunea iar celelalte cifre reprezinta numarul acesteia.

Semnatura,

(Persoana care răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii)

...
Citeste mai departe



 
AICI LEGISLATIE
iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party
Magazin naturist
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare