Formulare Formulare utile si necesare in activitatea economica si financiar-contabila

 

Formulare utile in activitatea membrilor CECCAR
     media: 4.00 din 2 voturi

FORMULARE: CURRICULUM VITAE PENTRU EXAMENUL DE ACCES 2008 CERERE INSCRIERE EXAMEN ACCES LA PROFESIE 2008 DECLARATIE DE CANDIDATURA CERERE DE REINTEGRARE A MEMBRILOR INACTIVI FORMULARE INSCRIERE IN TABLOU PERSOANE FIZICE FORMULARE INSCRIERE IN TABLOU PERSOANE JURIDICE DECLARATIE VENITURI PERSOANE FIZICE DECLARATIE VENITURI PERSOANE JURIDICE FISA OPTIUNI EXPERTIZE CONTABILE RAPORT ANUAL PRIVIND AUDITUL DE CALITATE


Conventie civila de prestari servicii Formular
     media: 3.25 din 8 voturi

ANEXA Nr. 3

la procedură

Societatea Comercială ........................

Sediul .......................................

Codul fiscal .................................

Telefon ......................................

CONVENŢIE CIVILĂ DE PRESTĂRI DE SERVICII

I. Părţile contractante

1. ................., cu sediul în ..............., str. ........ nr. ......, telefon .......... cont de virament nr. ......., deschis la ..................., reprezentată prin ............, în calitate de ............, numită în prezentul contract angajator (beneficiar), şi

2. ................., domiciliat în ............., str. ......... nr. ......, judeţul ............, născut în localitatea ..........., la data de ..........., posesor al actului de identitate seria ....... nr. ......, eliberat de ......... la data de ............, codul numeric personal ................, în calitate de prestator de servicii (executant), am încheiat prezenta convenţie civilă în următoarele condiţii stabilite de comun acord:

II. Obiectul convenţiei civile

- activitatea/lucrarea care urmează să fie prestată ........................

- remuneraţia brută stabilită pentru prestaţie ......................... lei

- data efectuării plăţii remuneraţiei ......................................

III. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Angajatorul se obligă:

- să-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;

- să creeze prestatorului condiţii corespunzătoare de muncă, cu respectarea normelor de protecţia muncii;

- să reţină şi să vireze impozitul prevăzut de lege pentru venitul realizat de prestator.

2. Prestatorul se obligă:

- să presteze activitatea sau să predea lucrarea la termenul convenit, în condiţiile şi de calitatea cerute de beneficiar;

...
Citeste mai departe


Formulare necesare angajatorilor la Inspectoratul Teritorial de Munca
     media: 4.00 din 1 vot

Acestea pot fi accesate aici:

Contract individual de munca
Act aditional la contract
Decizie de incetare
Decizie de concediere
Centralizator stat de plata
(model orientativ)

Sesizare
Cumparare carti de munca

Cerere de inscriere la curs
de perfectionare

Cerere privind eliberarea
autorizatiei d.p.v.al protectiei muncii

Declaratie pe propria raspundere
privind respectarea legislatiei
de protectia muncii

Instiintare munca de noapte

sursa ITM Timis

...
Citeste mai departe 
AICI LEGISLATIE
iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party
Magazin naturist
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare